Deklartion

DEKLARATION SOMMERBYEN EJBY

GLOSTRUP KOMMUNE.

SOMMERBYEN "EJBY".

DEKLARATION for Sommerbyen II Ejby 14.


I henhold til lokalplanen, EL30 vil følgende paragraffer i Deklarationen blive aflyst, idet dog bestemmelserne om at Sommerbyen er underlagt Hegnsloven og skal vælge eget Hegnssyn, vil blive bibeholdt. Glostrup Kommune vil sørge for at de nævnte paragraffer bliver aflyst.

Deklaration om bebyggelse og benyttelse

lyst den 8. januar 1976 på matr.

nr 11at, 11au, 11av, 11ax, 11d, 11f og 47 ”Deklaration for Sommerbyen Ejby” ophæves delvist, idet der påtegnet


2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4,

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1,

6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9,

6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 7.1, 7.2, 7.3,

8.1, 8.2, 8.3, 9.1, 9.2, 10.1 og 12.1.§ 1. Område.


1.1. Området begrænses som vist på vedhæftede kortbilag udfærdiget d. 30.januar 1975 af landinspektør 0.Haime Hansen og om-fatter matr.nr.: b ild, Ilf, 12c, 12h, 12m, 12n, 13 , 13e og 47, Ejby by, Glostrup sogn, samt alle parceller, der efter den 1/6 1975 udstykkes fra de nævnte ejendomme .


§ 2. Områdets anvendelse.


2.1. Området må med nedennævnte undtagelser kun anvendes til fritidshaveformål, og inden for områderne mrk. A og B må der kun opføres fritidshusbebyggelse. Bebyggelsen må alene anvendes til beboelse (natophold) i tidsrummet 1 april – 30 september, og uden for dette tidsrum kun til kortvarige ferieophold, weekend og lign.

2.2. Området benyttelse til fritidshaveformål gælder til år 2015.

2.3. Fritidshavehusene må ikke udlejes.

2.4. Husenes ejere skal til enhver tid kunne dokumentere at have rådighed over en bolig til helårsbeboelse.

2.5. Ejerne af fritidshavehusene skal være medlem af Sommerbyen Ejby 'I, og denne skal være tilsluttet Kolonihaveforbundet for Danmark.

2.6. Inden for områderne mrk. C må efter kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse kun opføres et udsalgssted, klubhus og lign. samt indrettes materiale oplagsplads i det omfang, det er nødvendigt til opfyldelse af beboernes daglige fornødenheder. I forbindelse med ud- salgsstedet indrettes helårsbeboelse til forpagteren, som i vinterperioden vil være beskæftiget som opsynsmand på området. Den til området hørende Statenegård anvendes som foreningshus og kontor.

2.7. Inden for området forbeholdes det med. enkelt prikraster viste areal til offentlig tilgængeligt område (offentligt parkområde). Området skal i henhold til overenskomst mellem Statens Jordlovs - udvalg (Kolonihaveforbundet for Danmark) og Glostrup Kommune anlægges og vedligeholdes som offentlig park i direkte sammenhæng med arealerne langs med og omkring Harrestrup å.

2.8. Inden for området forbeholdes det med dobbelt prikraster viste areal til fri arealer for fritidshavebebyggelsen (legeareal, fælles opholdsareal, adgangs- areal, parkering og brandredningsveje). Området skal i henhold til overenskomst mellem Statens Jordlovsudvalg -Kolonihaveforbundet for Danmark og Glostrup Kommune anlægges af Kolonihaveforbundet på grundlag af en af kommunalbestyrelsen godkendt samlet plan og i øvrigt som angivet i 6 5. Det påhviler Sommerbyen *' Ejby at forestå den løbende vedligeholdelse af området efter nærmere anvisninger fra Kolonihaveforbundet og kommunalbestyrelsen.

2.9. Der udlægges arealer til veje og parkering som vist med hvid signatur på kort- bilaget. Den del af arealet, der ikke anvendes til vej eller parkering, skal anlægges som grønninger, der beplantes med græs, buske og allé træer. Området skal i henhold til overenskomst mellem Statens Jordlovsudvalg (Kolonihaveforbundet for Danmark) og Glostrup Kommune anlægges af Kolonihaveforbundet på grundlag af en af kommunalbestyrelsen godkendt samlet plan. Se fodnote mrk. (1) og (2) Det påhviler Sommerbyen Ejby at forestå den løbende vedligeholdelse af området efter nærmere anvisninger fra Kolonihaveforbundet og kommunalbestyrelsen.

2.10. Der må endvidere opføres de for arealets forsyning med teknisk installation nødvendige bygninger, transformatorstationer, kloakpumpestationer, regnvandsbassiner, telefonbokse, containerpladser (pladser til henstilling af transportable affaldsbeholdere) o. lign. Kommunalbestyrelsen skal godkende planerne for placering og udformning.


§ 3. Veje, stier og pladser.


3.1. Veje, stier og pladser administreres efter lov om private fællesveje, lov nr. 288 af 7/6 1972, idet vejene og pladserne henføres under lovens 9 4, almene veje, og stierne under lovens 0 5, private stier.

Fodnoter:

(1) I henhold til skrivelse af 20/3 1961 har kommunalbestyrelsen godkendt en samlet plan omfattende veje, parkering og beplantning.

(2) I henhold til skrivelse af 22/5 i966 har kommunalbestyrelsen godkendt et nyt tværsnit af Borgmester Munck's Alle. (Vejen mærket C.G.H.1.J.)

Der anlægges følgende veje, vendepladser og stier med retning og beliggenhed som vist p& kortbilaget: Vejen mrk. A-B-C-D-E-F, B-M, C-G-H-I-J, D-K-L, H-N, K-O, P-Q-R-S, Q-T, R-U-V-X og v-Y. Vejen mrk. K-O udlægges i 5.0 m bredde, mens alle øvrige veje udlægges i 10.00 m bredde. Ved F, M, L, N, O, S, T, X og Y udlægges areal til vendeplads.

Adgangsstierne til haverne udlægges i 4.oo m bredde og forbindelsesstierne i 2.oo m bredde. Stien a-b-c og e-k udlægges i 3.oo m bredde, ligesom den projekterede sti i grønningen d-e-f-g-h-i også anlægges i 3.0 m. bredde.

Til fremtidige kolonihaveområder på matr.nr. 11 og 13d kan tillades anlagt de nødvendige tilslutninger fra vejen C-G-H-I-J. Se fodnote mrk. (3). a

3.2. Til vejene og de til fælles friareal udlagte områder samt parkeringspladser- må der ikke være direkte adgang for kørende, gående eller anden færdsel fra de tilstedende fritidshavelodder, med undtagelse af haverne nr. 416, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 834, 835, 836, 837, 838 og 839, der alle har adgang fra vej- en vest for haven, samt have nr. 627, der har adgang fra vejen øst for haven, og haverne nr. 519, 520, 548 og 549, der har adgang fra vejen syd for haven.

Fodnote t (3) I henhold til 8krivelse af 27/7 1961 har kommunalbestyrelsen godkendt en i skrivelsens bilag angiven 1. etape af vejarbejde.

3.3. Adgangen til de enkelte fritidshavelod- der m& kun ske fra de tilgrænsende interne stier med undtagelse af de lodder, der kun har adgang fra stier i de fælles fri arealer.

3.4. De viste 4 m brede stier må bortset fra renovations-, brand- og redningskøretøjer ikke befærdes af motorkøretøjer. Dog kan flyttegods og tunge materialer transporteres til haven i bil, når for- nøden forsigtighed udvises. Til sikring af de fælles friarealer skal der, hvor veje steder op til disse, etableres en afspærring med bomme

.

§ 4. Udstykning og opdeling.


4.1.Områderne mrk. A og B må kun opdeles i 967 stk. fritidshavelodder efter de retningslinjer, som fremgår af vedhæftede kortbilag.

4.2. De enkelte havelodder kan aldrig selvstændig matrikuleres.

4.3. De på kortbilaget til offentlig tilgængelige grønne områder og til fælles fri- arealer for fritidshavebebyggelsen ud- lagte arealer må ikke udstykkes til bebyggelse, men udlægges til friarealer for fritidshavebebyggelsen.


§. 5 Hegn og beplantning


5.1. Plantes hæk langs veje, stier, parkering, grønninger og friarealer, skal denne sættes o,30 m inden for havelod- dens begrænsning og vedligeholdes i passende højde, dog ikke over l,80 m. Hvor stensætning el.lign. bringes i anvendelse som hegn, må denne kun sættes i havegrænsen.

Hegnsloven regler excl. § 42 stk.1, jfr. § 43 betragtes som gældende for de i foreningen værende hegn mellem havelodderne. Foreningen nedsætter sit eget hegnsyn bestående af 3 hegnsynsmænd, og hegnsynets afgørelse er endelig.

5.2. Langs vejene plantes en række alle træer på begge sider af kørebanen.

5.3. I det til fælles friareal udlagte areal kan af Sommerbyen Ejby 'I etableres legepladser.


§ 6. Bebyggelsens omfang og placering


6.1. Inden for områderne A og B må det bebyggede areal incl. udhuse og evt. overdækning af byggefelt ikke overstige 12,5 5 af haveloddens nettoareal, dog ikke over 50 d. Se fodnote mrk. (4).

6.2. Inden for område C må bebyggelsen kun opføres p& grundlag af en af kommunalbestyrelsen godkendt samlet plan for området. Planen skal fremsendes til kommunalbestyrelsen fra Kolonihaveforbundet.

6.3. Inden for område A fastlægges byggelinjen til lo m fra stimidte, for hjørnegrunde dog kun gældende fra stimidte langs den korteste facade. Ingen bebyggelse må opføres nærmere skel end 2,50 m, herfra dog undtaget redskabsskure med en grundflade på under 3 kvm og hvis højde ikke er over 2,0 m.

Fodnote:  4) Hvor der i nedennævnte er refereret kil haveloddens skel, skal dette opfattes som haveloddens grænse.

6.4. Inden for område B må bebyggelsen kun opføres inden for de på vedlagte tegning (bilag 2) viste byggefelter. Hovedhuset og udhuset forbindes med plankeværk, og tagrender skal opsættes på såvel hoved- hus som udhus langs haveloddens begrænsning. Afløb fra tagrender feres til stenfasciner.

6.5. På hver havelod må kun opføres et enkelt fritidshus med tilhørende udhus.

6.6. Ingen bygning må opføres med større højde end 2,7m målt fra terræn til skæring mellem ydervæg og tagflade, og 4 m målt fra terræn til tagrygning.

6.7. Udhæng må ikke overstige 50 cm excl. tagrende.

6.8. Hvor udhæng når ind over sti eller have- loddens skel, skal der opsættes fornødne tagrender.

6.9. Der må ikke anbringes vinduer eller åbninger i bygningssider placeret i naboskel.

6.10. Rum, hvori der anbringes iltforbrugende ildsted til opvarmning, skal have et rumfang på mindst 15 d.

6.11. I alle beboelsesrum, herunder køkken, skal der - for så vidt det pågældende rum ikke har en dør direkte til det fri- findes et til det fri oplukkeligt vindue, der med henblik på redning i brand- tilfælde skal have en fri lysning i op- lukket stand p& mindst O,5 d (så vidt muligt 0,5 x 1 m).

Køkkener med et rumfang under lo d, og hvori der anbringes iltforbrugende ild- sted til køkkenbrug, herunder gasildsted, petroleumsapparat el. lign., skal af hen- syn til tilfarsel af frisk luft tillige forsynes med aftræk til det fri.

6.12.Husenes fundamenter, etageadskillelser, væg- og tagkonstruktioner skal udfores på forsvarlig måde. Hvor der ikke udføres støbt fundament, skal der foretages sikringsforanstaltninger mod indtrængning af rotter, jfr. Indenrigsministeriets cirkulære af 21/6 1962.

6.13.Indvendig beklædning på vægge og lofter skal udføres af materialer, der ikke yder større tilskud til en brand end 22 mm sammenpløjet høvlet fyr, jfr. bygningsreglementets bestemmelser herom.

6.14 På havelodder eller i tilhørende bygninger nå ikke opstilles og anvendes pejs eller brændeovn:.

6.15 Det er ikke tilladt at etablere nedgravede badebassiner at permanent karakter.


§ 7. Bebyggelsens udformning.


7.1. Bebyggelsen skal i sine væsentligste trak have en sådan ydre udformning og fremtræden, at der i forbindelse med den øvrige bebyggelse p& stedet opnås en god helhedsvirkning.

7.2. Ved opførelse af nye huse m& principielt kun anvendes nye materialer.

7.3. Blanke eller reflekterende materialer må ikke anvendes til tag- og udvendige bygningssider.

7.4. Hvor overflytning af huse fra andre haveområder finder sted, m& dette kun ske efter en forudgående godkendelse af Kolonihaveforbundet for Danmark.


§ 8. Parkering.


8.1. Parkering må kun finde sted p& parkeringspladserne.

8.2. Der skal indrettes mindst 1 parkeringsplads pr. havelod.

8.3. Herudover skal der ved klublokaler eller andre fællesanlæg samt til gæsteparkering etableres et efter kommunalbestyrelsens skøn tilstrækkeligt parkerings- areal.


§ 9. Vandforsyning og kloakering.


9.1. Vandinstallationer skal udføres i overensstemmelse med bestemmelserne i bygningsreglementets kap. 12.2. og " Regulativ for Glostrup vandforsyning **.

9.2. Der skal senest 6 måneder efter tilslutningsmulighed for haven foreligger være udført WC-installation i alle fritidshusene. Afløb fra bygninger skal udføres i overensstemmelse med bestemmelserne i bygningsreglementets kap.12.3.stk.1.

9.3. Areal til placering af en kloakledning og vandforsyningsledninger udlægges på de enkelte havelodder i fornødent omfang. Det hertil udlagte areal må ikke beplantes med træer eller buske med dybtgående redder. En plan visende placering af kloakkerne og vandledningerne på de enkelte havelodder skal på enhver tid forefindes tilgængelig i Sommerbyen Ejby´s kontor.

9.4. Haveejerne skal til enhver tid tåle den fornødne opgravning til anlæg og vedligeholdelse af kloak- og vandforsyningsledninger.

9.5. Retablering af beplantning af hegn og lign. efter anlæg og vedligeholdelse af kloak og vandforsyningsledninger på de enkelte havelodder skal fortrinsvis udføres af den enkelte havebruger, på hvis lod kloak- og vandforsyningsledningerne er placeret. Nærmere anvisninger herom skal fastlægges i et reglement, udarbejdet af Sommerbyen Ejby. Reglementet skal godkendes af kommunalbestyrelsen og Kolonihaveforbundet for Danmark.


§ 10.Dekrationens overholdelse


10.1. Før noget byggeri påbegyndes, skal der overholdelse. forelægges kommunalbestyrelsen tegninger, der viser havelodden og dens omgivelser samt bygningernes beliggenhed på havelodden og deres størrelse, form og indretning, således at kommunalbestyrelsen kan påse overensstemmelsen med deklarationen og byggelovgivningen samt lov om by- og landzoner. ' Tegninger og andragender skal fremsendes til bygningsmyndigheden gennem Kolonihaveforbundet eller den, forbundet måtte bemyndige dertil.

10.2. Overtrædelse af bestemmelserne i deklarationens 6 2.1.,2.3.,2.4.og 2.5. er en væsentlig misligholdelse fra ejerens side og giver kommunalbestyrelsen ret til - evt. ved fogedens hjælp - at lade ejeren udsætte af fritidshavehuset og forlange, at Kolonihaveforbundet lovliggør forholdet.


§ 11. Påtaleret.


11.1. Påtaleret ifølge nærværende deklaration har Glostrup kommunalbestyrelse, Hovedstadsrådet, Kolonihaveforbundet for Danmark og Statens Jordlovsudvalg. Hovedstadsrådets påtaleret omfatter dog kun $ 2.1. og 2.4. samt enhver ændring af udlodningsplanen, der indebærer, at

vejarealer, stiarealer, parkeringsarealer, friarealer og arealer til offentlig tilgængelige grønne områder bebyg- ges eller anvendes p& anden måde end forudsat i deklarationen, herunder som fritidshavearealer, jfr. deklarationens $0 2.7.,2.8.,3.1.~4.1.,4.3. og a.


§ 12. Dispensationer fra og ændringer i deklarationer.


12.1. Mindre betydende lempelser af bestemmelserne i nærværende deklaration kan efter ansøgning fra Kolonihaveforbundet for Danmark indrømmes af kommunalbestyrelsen såfremt karakteren af det kvarter, som deklarationen sager at skabe, ikke derved ændres.


§ 13. Tinglysning.


13.1. Denne deklaration, der tinglyses forud for al pantegæld på ejendommene matr.nr. 11 d, Il f, 12', 12h, 12m, l2n, 13b, 13e og 47, Ejby by, Glostrup sogn, må ikke slettes af tingbogen uden samtykke fra Glostrup kommunalbestyrelse og Kolonihave forbundet for Danmark.

13.2. Med hensyn til de på ejendommene hvilende servitutter og byrder af enhver art henvises til foliet i tingbogen.


Således vedtaget af Glostrup kommunal- bestyrelse i medet d. 9- september 1975. Sign: Martin Nielsen borgmester / Poul Jørgensen stadsingeniør Således tiltrådt af Statens Jordlovsudvalg. København, d. 3. december 1975 Sign: K.M.Didriksen

Således tiltrådt af Hovedstadsrådet. København, d. 15. december 3973.

/ Sign: Bent Sørensen Niels Østergaard

Således tiltrådt af Kolonihaveforbundet for Danmark. København, d. 25. november 1975- Sign: Ø. Duhring

Tinglyst d. 8. januar 1976.


§ 6 stk. 12 og 13 tilføjet den 13.02 1981